Deelnemers


De volgende organisaties werken samen aan Meer en Beter Recyclen:

Puinbreker
keuze - Industrieterrein sorteerinstallatie
straatveger met gescheiden afvalbakken
Sorteerbanden die samenkomen - verbeterd

BRBS Recycling

BRBS Recycling, Branchevereniging Breken en Sorteren behartigt de belangen van leden die reststoffen op een maatschappelijk verantwoorde wijze verwerken tot nieuwe en kwalitatief hoogwaardige grondstoffen De vereniging bestaat uit puinbrekers en recyclingbedrijven, die gemengde en specifieke afvalstromen verwerken.

FHG

De Federatie Herwinning Grondstoffen is een platform van een 9-tal branche- en materiaal organisaties binnen de recyclingketen.

NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat levert vanuit beleid en verschillende uitvoeringsprogramma’s een bijdrage aan de overgang naar een circulaire economie. We werken bijvoorbeeld voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nederland hecht grote waarde aan de transitie naar een circulaire economie, daarom is het Rijksbrede programma Circulaire Economie opgezet. In dit programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties.